Všeobecné obchodné podmienky

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa právne riadi obchodný vzťah medzi Združením inteligentného priemyslu – Industry4UM (ďalej len „organizátor“) so sídlom Bojnická 3,  831 04 Bratislava,
IČO: 52 60 53 96  a účastníkom vzdelávacieho kurzu ING 4.0 (ďalej len „účastník“).

 

1. Prihlasovanie na kurz

Na kurz ING 4.0 sa účastník prihlási prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke www.ing40.sk. Prijatie registrácie do kurzu organizátor účastníkovi obratom potvrdí e-mailom. V prípade, ak účastník potvrdenie o registrácii neobdrží, je potrebné kontaktovať organizátora. Účastník registráciou do vybraného kurzu vyslovuje záväzný súhlas s týmito VOP.

 

2. Účasť na kurze

Počas absolvovania kurzu je účastník povinný postupovať podľa pokynov a odporúčaní lektora. Účastník sa pripája do výuky v čase organizovaných webinárov, kedy má sprístupnené všetky materiály k webináru a prístup zostáva zachovaný až do ukončenia kurzu.

Každý účastník má nárok získať certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Podmienky udelenia certifikátu:

 • absolvuje viac ako 50% webinárov
 • absolvuje všetky testy s úspešnosťou nad 60%
 • zúčastní sa na praktickom workshope.

 

3. Cena

Cena jednotlivého kurzu je 1 500 EUR vrátane DPH/účastník. Cena kurzu zahŕňa online vzdelávanie prostredníctvom webinárov s účasťou lektora, a prezenčné vzdelávanie prostredníctvom praktického workshopu.

Množstevné zľavy pre viac účastníkov z jedného podniku:

 • Zastúpenie 2 účastníkov z jedného podniku – zľava 150 EUR na každého účastníka  (1 350 EUR/účastník)
 • Zastúpenie 3 a viac účastníkov z jedného podniku – zľava 250 EUR na každého účastníka (1 250 EUR/účastník).

Množstevné zľavy za jedného účastníka za podnik na viac kurzov:

 • Zastúpenie jedného účastníka na 2 kurzoch – zľava 200 EUR na každý kurz (1 300 EUR/kurz)
 • Zastúpenie jedného účastníka na 3 kurzoch – zľava 300 EUR na každý kurz (1 200 EUR/kurz)
 • Zastúpenie jedného účastníka na 4 kurzoch – zľava 500 EUR na každý kurz (1 000 EUR/kurz).

Množstevné zľavy za počet účastníkov a účasti vo viacerých kurzoch sa sčítavajú.

Je možné absolvovať sériu viacerých kurzov pre podnik – cena sa stanoví dohodou.

Je možné absolvovať samostatné školenie pre podnik – cena sa stanoví dohodou.

Všetky ceny a zľavy sú uvádzané s DPH.

 

4. Platobné podmienky

Účastnícky poplatok za kurz je potrebné uhradiť prevodným príkazom na základe vystavenej zálohovej faktúry so splatnosťou najneskôr štrnásť (14) dní pred termínom začiatku vybraného kurzu na účet organizátora. Pri oneskorení úhrady sa účastník vystavuje riziku, že sa jeho miesto obsadí iným účastníkom, ako aj storno poplatkom.

 

5. Stornovanie registrácie

Stornovanie registrácie akceptujeme iba písomnou formou.

Pri stornovaní účasti na kurze:

 • do termínu úhrady účastníckeho poplatku, t.j. 14 dní pred začiatkom kurzu, bez storno poplatku
 • do 10 dní pred začiatkom kurzu 50 % kurzového poplatku
 • do 5 dní pred začiatkom kurzu 75 % kurzového poplatku
 • menej ako 5 dní pred začiatkom kurzu 100 % kurzového poplatku.

Účastník je povinný stornovať prihlášku písomne na adrese: info@ing40.sk. Zároveň odporúčame potvrdiť storno aj telefonicky na čísle: +421 911 342 225.

 

6. Poskytnutie služby

Úhradou faktúry (čiže pripísaním úhrady na účet organizátora) sa účastníkom sprístupní pozvanie do vzdelávacieho kurzu vo vybranom module v termíne 1 deň pred začiatkom kurzu.

 

7. Zodpovednosť za vady

Organizátor nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služieb v dôsledku okolností, ktoré nezapríčinil priamo svojim konaním, a to najmä v dôsledku udalostí vyššej moci, výpadkov na strane prevádzkovateľov sietí, webových a hardwarových služieb, v dôsledku kybernetických útokov a škodlivého software.

 

8. Ochrana osobných údajov

Webové stránky www.ing40.sk prevádzkuje Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM. Prevádzkovateľ stránok zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov poskytnutých účastníkom, ktoré sú potrebné pre registráciu a poskytnutie služieb sú sprístupnené na https://www.ing40.sk/gdpr/

 

Účastníkom vzdelávacieho programu ING 4.0 nie je povolené, z dôvodu zachovania ochrany osobných údajov prítomných osôb a integrity osobnosti, vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy z webinárov, praktických workshopov ani pre vlastnú potrebu. 

Všetky materiály poskytnuté organizátorom sú chránené autorským právom v zmysle platných právnych predpisov. Platí tiež, že všetky autorské a duševné práva vzťahujúce sa k poskytovaným materiálom ostávajú vlastníctvom organizátora –  Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Účastník sa zaväzuje, že tieto materiály nebude kopírovať, distribuovať, prenajímať, predávať, alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

 

9. Záverečné ustanovenia

Vyplnením registračného formulára na webovej stránke organizátora kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a vyjadruje svoj slobodný súhlas s ich obsahom v celom rozsahu.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny VOP je splnená uverejnením na webovej stránke vzdelávacieho kurzu.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči účastníkovi zaplatením účastníckeho poplatku na účet organizátora. 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2024.

V Bratislave, 1. 6. 2024.