Nasadzovanie digitálnych riešení je pre malé a stredné podniky (MSP) hnacou silou pre dlhodobý finančný rast a zvýšenie adaptačnej kapacity. Ak chcú podniky zostať v rozvíjajúcom sa digitálnom prostredí konkurencieschopné, je pre ne osvojenie si nových zručností a nových riešení otázkou prežitia. A to nielen v oblasti procesov a technológií, ale predovšetkým v otázkach rozvoja ľudského kapitálu. Prijatie stratégií pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov posilní MSP v napĺňaní digitalizačných výziev.

Kvalifikovaný zamestnanec so znalosťou digitálnych riešení sa stáva konkurenčnou výhodou podniku

S dynamikou rozvoja priemyslu prichádzajú ruka v ruke aj nové požiadavky na zručnosti zamestnancov. V kvalite a rozsahu potrebnom pre naplnenie digitalizačných výziev však už dlhodobo zaznamenávame ich stagnáciu. „Prieskumy, v ktorých už siedmy rok monitorujeme úroveň digitálnej transformácie podnikov, nám potvrdzujú, že firmy nevedia uchopiť prechod na svoju digitalizovanú verziu. Netvoria digitalizačné tímy, majú nedostatok odborných pracovníkov, ktorí by sa tejto problematike v podniku venovali,“ konštatuje Martin Morháč, člen predsedníctva Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM a dodáva: „Treba si však uvedomiť, že práve tento fakt sa v rozhodujúcej miere podpisuje pod nízku úroveň digitalizácie v našich podnikoch.“

Situácia sa v priebehu rokov takmer nemení. Problém uviazol v slepej uličke z rôznych dôvodov. Jedným z primárnych je financovania rozvoja podnikov. V dnešnej náročnej dobe skracovania životného cyklu výrobkov, rastúcej konkurencii v globálnom meradle, nestabilných cien energií, nepriaznivej geopolitickej situácii, či vysokej miere inflácie a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily… MSP riešia na dennej báze skôr existenčné problémy ako svoj rozvoj. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov nie je zďaleka prioritou. Chyba. Kvalifikovaný zamestnanec je dnes tou najcennejším podnikovým aktívom, a voči trhu sa stáva kľúčovou konkurenčnou výhodou. O prípravu zamestnancov a odborných manažérov s potrebnou úrovňou znalostí o možnostiach digitalizácie by sa mal z veľkej miery postarať štandardný vzdelávací systém na všetkých úrovniach, vrátane doplnkových celoživotných vzdelávacích programov a rekvalifikácií…

Ako je to v podnikoch?

  • Len 27% podnikov má stratégiu digitálnej transformácie
  • Až 44% podnikov vidí prekážku digitalizácie v nedostatočnej úrovni zručností svojich zamestnancov
  • Iba 10% pracovníkov má vytvorené potrebné podmienky pre rozvoj digitálnych zručností
  • Viac ako polovica podnikov chce posilniť zručnosti zamestnancov o možnostiach digitalizácie v podniku, ako aj pri práci s digitálnymi technológiami
  • Takmer polovica podnikov by chcela zvýšiť zručnosti v programovaní a správe softvérových aplikácií, viac ako tretina v analytike dát a v priemyselnom inžinierstve

Zdroj: Industry4UM, 2023

ING 4.0 – súčasť rekvalifikačnej revolúcie

V jednom momente sa stretlo niekoľko zásadných myšlienok a okolností. Dopyt po najnovších poznatkoch a zručnostiach v oblasti digitalizácie prevyšuje ponuku, dlhodobý nepriaznivý vývoj na trhu práce, absencia kvalitných programov na trhu vzdelávania, ale aj zachytenie stagnácie vo vzdelávaní v podnikoch cez hĺbkové prieskumy… V reakcii na ne začal klaster Industry4UM pripravovať vzdelávací program zameraný na budovanie a zvyšovanie zručností zamestnancov podnikov viazaných na technologické trendy Industry 4.0.

Impulz prišiel aj zo Švédska. „Švédske firmy ako Volvo, SAAB, Scania, Sandvik, ABB a ďalšie pochopili, že bez toho, aby ich technici rozumeli prínosu digitálnych technológií, nemôžu zostať konkurencieschopné. Dohodli sa, že podporia vznik programu INGENJÖR 4.0. Prípravný tím ING 4.0 začal diskutovať s autormi švédskeho programu, a dostali sme od nich cenné rady,“ približuje prvé kroky pri zhromažďovaní informácií Peter Prónay, externý konzultant a spolupracovník Industry4UM a EXPANDI 4.0.

Spojenie pre podporu priemyslu

Prípravný tím ING 4.0 začal diskutovať s podnikmi a rektormi technických univerzít v Bratislave, Žiline a Košiciach o myšlienke vytvoriť modulárny vzdelávací program. V spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador, Continental, Whirpool, či Schaeffler zadefinoval kľúčové oblasti vzdelávania. Následne spolu s akademikmi spracovali metodiku a formáty výučby. „Spolupráca viacerých zainteresovaných strán umožnila budovať obsahovo výnimočný program, medziodborové siete, prepojiť sa so špičkovými pracoviskami, a nastaviť podpornú finančnú infraštruktúru. Začali sme spolu odomykať potenciál podnikov. Digitálna transformácia vytvára základ pre budúci úspech podniku, ak ho však nebudú držať v rukách kompetentní zamestnanci, nebude úspešná,“ upresňuje Adriana Bendová, výkonná riaditeľka Industry4UM.

„Vzdelávací program ING 4.0 je unikátny tým, že spojil tri špičkové technické univerzity a odborníkov z praxe. Nechceli sme nahrádzať univerzitné vzdelanie, ale chceli sme ukázať podnikom ako digitalizovať a ako implementovať inovatívne riešenia,“ uvádza František Duchoň, predseda Národného centra robotiky. Spoločne s podnikmi univerzity naformulovali obsahové priority, a oslovili odborníkov, ktorí ho obsahovo napĺňali. Obsah výuky sa z veľkej časti opiera o reálne príklady z podnikov, 

Malé a stredné podniky musíme podržať

V snahe pomôcť európskym malým a stredným podnikom s digitálnou transformáciou vytvorila Európska únia sieť európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH), ktorej súčasťou je EXPANDI 4.0. „Našou úlohou je priniesť do podniku odborné kompetencie spojené s digitalizáciou výroby a riadenia, poskytnúť a prefinancovať služby, ktoré ich usmernia v hľadaní ciest k digitálnej transformácii. EXPANDI 4.0 umožňuje prefinancovať aj vzdelávacie kurzy ING 4.0 v plnej výške prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti či Programu Digitálne Európa,“ vysvetľuje Michal Műhl, hlavný projektový manažér EXPANDI 4.0.

Myšlienka finančnej pomoci MSP je postavená na uvedomení si faktu, že ekosystém malých a stredných výrobcov a dodávateľov tvorí základnú bázu európskeho a aj slovenského hospodárstva a je potrebné podporiť ho.  „Tvorcovia politík si uvedomujú, že malé a stredné podniky musia byť životaschopnou súčasť dodávateľských reťazcov. Preto sa rozhodli povzbudiť ich v digitalizácii podpornými službami, pri vzdelávaní zamestnancov, v hľadaní zdrojov a vzájomnom prepájaní. Ak nebude funkčný sektor MSP a ekosystémy dodávateľov, má o problémy postarané celý priemysel,“ konštatuje Michal Műhl.

Rekvalifikačná revolúcia je nevyhnutná. Digitálne transformovať neznamená len nasledovať trendy alebo nové technológie. Digitálna transformácia je predovšetkým o ľuďoch, o ich vybavení potrebnými zručnosťami, o presadení kultúry inovácií do podniku.

ING 4.0 do podniku prinesie:

  • Zamestnanca s prehĺbenou a vyprofilovanou kvalifikáciou a odbornosťou
  • Prehľad o dostupných metódach, technológiách a ich implementácii
  • Digitalizačné know-how zohľadňujúce jedinečné potreby podniku
  • Návyk podporujúci systematické, aktívne a dlhodobé vzdelávanie
  • Prepojenie s odborníkmi z podnikov a odbornými kapacitami z univerzít