Výrobné prostredie sa dynamicky mení, je plné výziev súvisiacich s novými technológiám, digitálnou transformáciou, Industry 4.0. Na pozadí disruptívnych inovácií však začína narastať problém – nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V mnohých priemyselných oblastiach sa už dlhodobo a naplno prejavuje, a obmedzuje podniky v ich ďalšom rozvoji.

Možností ako disproporciu korigovať sú obmedzené. Podniky si s vybavením svojich zamestnancov potrebnými zručnosťami zväčša nevedia rady, podceňujú ich, alebo im nevenujú dostatočnú pozornosť. Dnes je vzdelávanie v podnikoch považované skôr za mimoriadny benefit ako za normu. Pre podniky je však kľúčové, aby sa snahy o zvyšovanie kvalifikácie stali trvalou súčasťou ich firemnej kultúry. Tu je 8 dôvodov, prečo je to nevyhnutné.

  1. Vzdelávací systém nedokáže držať krok s dopytom priemyslu

Vzdelávací systém sa pod problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily podpisuje významnou mierou. Prečo? Štandardný školský systém dnes nedokáže pripraviť budúcich zamestnancov na prácu zajtrajška. Len v nedohľadne je kreovanie vertikálneho prepojenia vzdelávacieho systému cez všetky úrovne vzdelávania. Súčasný nesúlad medzi dopytom priemyslu a schopnosťou vzdelávacieho systému reagovať na jeho potreby sa môže v budúcnosti podpísať pod zásadné spomalenia a stratu konkurencieschopnosti podnikov.

  1. Podnik potrebuje zmenu mindsetu na všetkých úrovniach

Digitalizácia musí vychádzať zvnútra podniku, a musí byť presadzovaná rovnako zhora ako aj zdola. Je preto potrebné do procesov zmien aktívne zapojiť ľudí z podniku. Tí poznajú život podnik detailne, dokážu presne pomenovať slabé miesta a identifikovať príležitosti. Kľúčovú rolu zohráva TOP manažment podniku, ak si neuvedomuje význam a prínosy digitálnej transformácie, spomaľuje napredovanie potrebných zmien.

  1. Nové technológie si vyžadujú nové zručnosti

Jedným z hlavných dôvodov nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je tempo inovácií. Nie je jednoduché držať s ním krok, dokonca ani pre technicky zdatnejšie podniky, a to najmä z dôvodu, že nové technológie si vyžadujú nové zručnosti. S postupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou dopyt po nových kvalifikáciách, ako sú špecialisti na umelú inteligenciu a strojové učenie, dátoví analytici a špecialisti na digitálnu transformáciu, bude len narastať.

  1. Nároky na zručnosti sa budú zvyšovať

Tempo zmien sa zrýchli spolu s pokrokom v technológiách a digitálnej transformácii. Dnes zostáva celosvetovo desiatka miliónov pracovných miest vo výrobe neobsadených v dôsledku nedostatkov v zručnostiach a vzdelaní. Táto priepasť sa bude zväčšovať. Vzhľadom na to, že školstvo nebude schopné uspokojiť dopyt, môžeme predpokladať, že nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily bude narastať. Podniky by sa aj z tohto dôvodu mali zasadzovať o zlepšenie stavu svojej pracovnej sily.

  1. Nedostatočná odborná vybavenosť a profilácia absolventov vysokých škôl

Zo všetkých absolventov smerujúcich na priemyselný trh len približne polovica skončí na pozíciách priamo v priemysle. Platí tiež, že ak sa aj uplatnia v priemysle, veľká časť z nich nepracuje v odbore svojho vzdelania. Dokonca mnoho z tých, ktorí majú záujem pracovať v odbore, si takéto uplatnenie nakoniec nenájdu. Dôvodom dominuje odbor vzdelania, ktorý nekorešponduje s potrebami trhu práce, či nedostatočná odborná pripravenosť absolventa. Univerzity potrebujeme ešte viac prepojiť s praxou, aby lepšie pochopili potreby podnikov, a aby to preniesli do svojho vzdelávacieho procesu a obsahu vzdelávania.

  1. Chýbajú programy celoživotného vzdelávania v priemysle

Vzdelávací program na podporu zamestnancov v priemysle chýba. Reakčný čas aktualizácie kvalifikácie sa za krátke obdobie zmenil z dvadsiatich na päť a aj menej rokov. Dopyt po programoch na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie, a prípravu pracovnej sily na prácu s novými technológiami však bude gradovať.

  1. Záujemcov o štúdium škôl s technickým zameraním klesá

Záujem študovať technické odbory je nízky. Technické predmety sú však potrebné, pretože sú spojené s povolaniami budúcnosti. Prostredie priemyslu je pre študentov neatraktívne, plné mýtov. Chýbajú motivačné stratégie a opatrenia, ktoré by pomohli preniesť rodičov a žiakov a študentov cez skreslené predstavy o práci v priemysle.

  1. Tempo na presadenie potrieb podnikov je stále pomalé

Monitoring na zachytenie dynamiky dopytu a ponuky poznatkov medzi priemyslom a školami sa stále ťažko presadzuje do konkrétnych opatrení. Na vzdelávanie musia pozerať s dostatočným predstihom a na základe definovaných prognóz potrieb trhu. Systematické riešenia celoživotného vzdelávania sa síce kreujú, ale stále v nedostatočnom tempe. Vzdelávací systém tak stále nedokáže zabezpečiť v potrebnom čase objednávku priemyslu.

Zmeny v systéme vzdelávania sú náročné a dlhodobo sa nedarí nájsť vôľu a potrebnú guráž rozbehnúť ich, preto je potrebné rozdeliť prípravu zmien do menších cieľov, krokov a opatrení. Jedinečnou ponukou je vzdelávací program ING 4.0. Rýchle a vysokoodborné vybavenie zamestnancov zručnosťami pre digitalizovanú výrobu.